תנאי שימוש

דף הבית >> תנאי שימוש

השימוש באתר, הפורומים ושאר הלוחות והתכנים, כפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן.
אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך המלאה ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלו.

האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הוא, כמובן, מיועד גם לנשים.

על מנת שתוכל להשתמש בפורומים ובחלקים אחרים של האתר, עליך לתת "שם משתמש", סיסמא וכתובת דואר אלקטרוני. במקרה של אובדן הסיסמא ניתן לשלוח מייל ל-info@israelisabroad.comבתקנון זה: "תכנים" - כתבות, סקירות, נתונים, ידיעות, ניתוחים, תכנים, הערכות,
בטקסט, בתמונות ו/או בקול, שיועמדו לרשות הגולשים באתר ובמכשירי הקצה השונים
בכל אמצעי שהוא, הקיים כיום, או יהיה קיים בעתיד, בין אם הוא בבעלות האתר
ובין אם הוא בבעלות צד ג, המאפשר לאתר זכות שימוש בו.

חופש הביטוי הוא מאבני היסוד של האתר אך גם השמירה על חוקי מדינת ישראל. לפיכך,
הנך מנוע מלפרסם באתר את התכנים (הודעות, תמונות, קבצים מסוגים שונים, קישורים,
טקסטים וכל מידע אחר) הבאים:

תכנים בעלי אופי מיני בוטה, מאיימים, גזעניים, מוציאי לשון הרע, מעודדים לביצוע עבירות,
פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, טורדניים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק הישראלי או כל דין החל במדינות הרלוונטיות.

תכנים בעלי אופי מסחרי ו/או המכילים מידע פרסומי כלשהו, לרבות דואר זבל, מכתבי שרשרת וכיו"ב.

תכנים אשר זכויות הקנין הרוחני בהם אינן שייכות לך והמפרים זכויות קנייניות של אחרים, לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר.

תכנים אשר מכילים וירוסי מחשב מכל סוג שהוא.

תכנים שיש בהם מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עמם.

האתר ו/או מי מטעמו רשאי לסרב לפרסם תכנים אשר לדעתו מפרים מי מהתנאים הנ"ל ו/או עלולים לפגוע באתר ו/או בצד שלישי כלשהו, והוא רשאי לערוך או למחוק תכנים כאלו בכל עת.

זכור: התכנים שאתה מוסר לפרסום יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט והאתר אינו
יכול לדעת אילו תגובות הנך עלול לקבל בעקבות מסירת התכנים, מי יגיב, ובאיזה אופן.
על כן, האתר לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות אלו, או לכל
תוצאה שתגרם לך או לרכושך בעקבות התגובות הנ"ל, וכדאי לחשוב פעמיים לפני שמשתפים את יתר הגולשים במידע אישי שאין ברצונכם שיופץ לכל עבר.

כל משתמש החושב כי מידע מסוים שהתפרסם באתר הנו בעל אופי פוגע מוזמן ליצור קשר עם מנהל האתר בכתובת:info@israelisabroad.com


האתר לא יישא בכל אחריות ביחס לתכנים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם
מופיעים, תוכנם, מהימנותן, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר
וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו
לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש בתכנים אלו.

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ
גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו - הנן של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ,
להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתו של האתר,
בכתב ומראש. סימני המסחר באתר הנם קניינו של האתר בלבד - או, במידה שפורסמו
מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא
הסכמתם, בכתב ומראש.

האתר ממליץ לנהוג משנה זהירות בקשר עם התכנים המתפרסמים באתר ובמכשירי
הקצה השונים ומעודד אותך להתייחס בביקורתיות לתכנים אלה. בפרט אמורים הדברים בכל הנוגע למידע מקצועי הניתן על ידי מומחים (משפטנים, רופאים, ביטוח, כלכלה, פסיכולוגיה וכו'). זכור: מידע זה אינו מהווה עצה מקצועית התלוי בעובדותיו של כל מקרה ומקרה, ואינו תחליף להתייעצות עם איש מקצוע. כאמור לעיל, האתר אינה אחראי לתכנים אלו ולתוצאות, ישירות או עקיפות שעלולות להיגרם לך או לצד שלישי כלשהו אם החלטת לפעול על בסיס תכנים אלו וחלה עליך אחריות המלאה והבלעדית לפעולותיך ותוצאותיהן.

האתר רשאי לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של
השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל
טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בקשר לכך.

האתר אינו מתחייב שהשירות הניתן באתר לא יופרע, יינתן כסדרו ללא הפסקות
והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי האתר, נזקים, קלקולים, תקלות,
כשלים בחומרה, תוכנה או בקווי התקשורת אצל האתר או מי מספקיה או ייפגע מכל סיבה
אחרת, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו"ב שייגרמו
לך או לרכושך עקב כך.

האתר יימנע ככל האפשר ממסירת פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, אלא אם היא יהיה
מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי או אם יעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים
משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרה זה רשאי
החברה למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.

האתר רשאי להשתמש בפרטיך לצורך שיפור השירותים שהוא מציע לך, וכן
ליצירת קשר עמך והתאמת האתר לצרכיך והעדפותיך האישיות. האתר לא יעביר
למפרסמים מידע שעלול לזהותך באופן אישי, אלא אם תחפוץ בכך.

אין האתר מתחייב כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט
פעיל, ועצם הימצאותו של קישור לאתר מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר
המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, והאתר לא יישא בכל אחריות בקשר לכך. מבלי
לגרוע מאמור לעיל האתר אינו אחראי לכל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך
כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע והתכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע
באמצעות או דרך שימוש או קישור הקיימים באתר החברה ו/או בגין שימוש או הסתמכות
על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ע"י צדדים שלישיים.

האתר רשאי להפסיק את השימוש שאתה עושה באתר אם לא תעמוד במי
מתנאי הסכם זה.

אתה תשפה את האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

הוראות תקנון זה מתווספות לכל הוראות תקנון אחר המצוי באתר ובמקרה של אי
התאמה, גוברות עליהן.

האתר רשאי לשנות את תנאי שימוש אלה מעת לעת בלי למסור על כך הודעה מראש.
האתר יפרסם את התנאים החדשים ותחילת תוקפם יהיה מועד פרסומם.

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע
להסכם זה והשימוש באתר הנו בבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב יפו.

במקרה של בעיות טכניות עם האתר או שאלות הקשורות לתוכן האתר ותנאי השימוש, אנא צור קשר דרך כתובת המייל- info@israelisabroad.com


קבוצות דיון (פורום המומחים) - תנאי שימוש

מערכת קבוצות של israelisabroad היא מקום מפגש לגולשים, המיועד להיות במה להחלפת דעות, מידע ורעיונות במגוון רחב של נושאים. הנך מתבקש לשמור על הכללים והעקרונות המופיעים בתקנון זה, על מנת לאפשר קיום ענייני וראוי של קבוצות הדיון, וזאת בנוסף ובכפוף לתנאי השימוש הכלליים באתר.

כאשר אתה מוסר הודעה או מידע לפרסום בקבוצות הדיון אתה מתיר ל israelisabroad להשתמש במידע זה ולהציגו בקבוצות הדיון, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

אין לפרסם בקבוצות בדיון כל מידע אסור מכוח תקנון האתר . איש, פרט ל israelisabroad, לא יהיה זכאי להציג או להתיר הצגתן של פרסומות מסחריות בקבוצות הדיון (ובכלל זה הודעות הכוללות תוכן מסחרי פרסומי).

israelisabroad רשאי לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתו מפרה את הוראות תקנון זה - או ערוך או למחוק כל הודעה, אף אם כבר פורסמה.

israelisabroad אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך ו/או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תשא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לקבוצת הדיון ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו. israelisabroad גם לא יישא באחריות לתגובות שיתפרסמו בקבוצות הדיון, או ישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך בקבוצות הדיון. israelisabroad גם לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על ידך.
כל מידע שתמסור לפרסום יימחק באופן אוטומטי, כעבור פרק זמן שייקבע על ידי israelisabroad מעת לעת, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון יחייב זאת.

israelisabroad רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר בכל עת שיימצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, משתמשיו, ב israelisabroad או במי מטעמו. בנוסף, israelisabroad יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות israelisabroad לפי כל דין.

ידוע לך, ואתה מסכים, ששירות אתר זה ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי israelisabroad בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו, התאמתו לצרכיך או התגובות שיעורר (אם בכלל) הפרסום בו. השימוש בקבוצות הדיון ייעשה אפוא על אחריותך הבלעדית והמלאה.

הצעה לביטוח רפואי בחו''ל

השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

*על ידי לחיצה על 'שלח' אתה מקבל עלייך את תנאי השימוש של אתר דיוידשילד


למידע נוסף לחצו כאן

Davidshield סוכנות לביטוח חיים (2000) בע"מ.
החברה המבטחת- דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ